Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Inwestycje w wodociągi

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 18 Sierpnia, 2020 - 13:35, Katarzyna Walczyk

Warszawa inwestuje w sieć wodociągową – chcemy, aby w przyszłości nie dochodziło do konieczności wyłączania wody z powodu awarii sieci wodociągowej. Budowana jest nowa sieć dostawy wody do południowo-zachodniej części Warszawy.

Budowa kanalizacji - grafika

Obecna magistrala zwana Pasmem Pruszkowskim dostarcza wodę dla mieszkańców dzielnicy Włochy i Ursus oraz okolicznych miejscowości - Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Jej średnica wynosi 1,2 m i powstała jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. Jest jedynym pasmem przesyłowym wody dla tych rejonów. Wiek jednak robi swoje i dochodzi tutaj do punktowych awarii i przerw w dostawach wody dla mieszkańców, taka sytuacja nie zdarzyła się już jednak od 5 lat. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sukcesywnie, odcinkami remontuje magistralę i równocześnie buduje nowe połączenie tego rejonu Warszawy i aglomeracji, tak aby uniezależnić je od tylko jednego pasma przesyłu wody.

24 października 2018 r. została podpisana umowa na budowę drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego oraz na połączenie istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. Inwestycja prowadzona jest na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch. Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. Wartość zamówienia - 48,35 mln zł netto.

Długie uzgodnienia z koleją

W ramach umowy wykonawca otrzymał zlecenie zaprojektowania i wybudowania ok. 6,5 - kilometrowego odcinka magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm i 400 mm. Trasa magistrali będzie przebiegała w następujących ulicach: Lazurowa od skrzyżowania z ul. Człuchowską, Al. 4 Czerwca 1989 r., Chrościckiego, Pola Karolińskie, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawskiej. Z uwagi na planowane inwestycje kolejowe, w trakcie prac projektowych okazało się konieczne wprowadzenie zmian w przebiegu magistrali (pierwotnie magistrala miała być poprowadzona w ul. Powstańców Śląskich i Dźwigowej) i tym samym wydłużony został termin realizacji inwestycji. Obecnie procedowany jest wniosek o pozwolenie na budowę dla Odcinka 1, tj. od ul. Warszawskiej (Ursus) do skrzyżowania ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy). W połowie października planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2023 r.

W aglomeracji

W połowie 2018 roku została również podpisana umowa na budowę 11-kilometrowej magistrali wodociągowej bezpośrednio w Piastowie i Pruszkowie, która stanowi ważny element budowy systemu zapewnienia ciągłości dostaw wody na terenie Pasma Pruszkowskiego. Wartość tego przedsięwzięcia to blisko 28 mln zł netto. Rozbudowa tej sieci wodociągowej umożliwi także wzrost niezawodności pracy sieci oraz przełoży się na poprawę jakości wody poprzez utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach.

Obecnie wykonawca zakończył już prace w ul. Przejazdowej i realizuje roboty budowlane w ul. Żbikowskiej i Poznańskiej( w Pruszkowie). Wykonano odcinek o długości 2,2 km z planowanej trasy Zadania 1 o całkowitej długości 7,5 km. Trwają rozmowy z MZDW nt. zgody na lokalizację magistrali w drogach 701 i 718 na terenie Pruszkowa  (odcinek o długości 2,5 km, co stanowi 1/3 całości Zadania 1 , jest kluczowy dla całej inwestycji, gdyż łączy 3 etapy  Zadania 1) . Dla Zadania 2 wnioski o pozwolenie na budowę zostały już złożone w Starostwie.
Umowy realizowane są w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.