Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Współpraca Warszawy z gminami aglomeracji

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 29 Grudnia, 2020 - 09:52, Katarzyna Walczyk

W grudniu stołeczni radni przyjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa. Pozwoli to na skuteczne uczestnictwo miasta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

rury służące do przesyłania ścieków komunalnych fot. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Program ten, utworzony już w 2003 r., systematyzuje działania aglomeracji, które inwestują w  kanalizację zbiorczą i oczyszczalnie ścieków, a także daje możliwość korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Pozwala on dostrzec faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w skali kraju oraz doprowadzić do ich terminowej realizacji. Obowiązek taki nakłada na Polskę dyrektywa Rady Unii Europejskiej dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 

Program zaktualizowany w 2017 roku obejmuje 1587 aglomeracji w skali całego kraju, na terenie których znajduje się 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Projekt zakłada dążenie do usprawniania systemu gospodarki ściekami. W planach jest wybudowanie wielu nowych oczyszczalni oraz modernizacja już funkcjonujących. 

Porozumienie gmin aglomeracji warszawskiej

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., wyznaczenie granic aglomeracji Warszawa (dokonane w 2005 r. rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 97 z 5 października 2005 r.) obowiązuje tylko do końca 2020 roku. W związku z tym konieczne było ponowne wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji.

Niezbędnym krokiem do realizacji tego celu było zawarcie przez gminy stosownego porozumienia. 20 listopada reprezentanci gmin, które teraz wchodzą w skład naszej aglomeracji, podpisali porozumienie o współdziałaniu w celu realizacji KPOŚK. 

Wyznaczono nową aglomerację Warszawa o równoważnej liczbie mieszkańców 2 513 880, obejmującą: Warszawę, Izabelin, Jabłonnę, Legionowo, Marki, Ząbki, Zielonkę oraz Nieporęt. Dzięki temu na terenie jednej aglomeracji znalazły się obszary obsługiwane obecnie lub docelowo przez dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych: Oczyszczalnię Ścieków „Południe” oraz Oczyszczalnię Ścieków „Czajka”. Obie są zlokalizowane w Warszawie i należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Korzyści z aglomeracji 

Takie wyznaczenie granic aglomeracji jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie. Koncepcja uwzględnia m.in. zasięg systemu już istniejącej oraz planowanej sieci kanalizacyjnej, liczbę stale i czasowo przebywających na tym obszarze mieszkańców oraz przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną. Taki podział administracyjny pozwoli na jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie potencjału obu oczyszczalni dla dobra mieszkańców Warszawy i  sąsiednich gmin oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z tą nowo przyjętą uchwałą Rady Warszawy (Uchwała XLI/1263/2020 z dn. 3 grudnia 2020 r.).