Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

BKDS ds. Transportu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Stycznia, 2020 - 14:19, jturek

Branżowe komisje dialogu społecznego to gremia inicjatywno-doradcze, składające się z organizacji pozarządowych oraz właściwych merytorycznie biur Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego można wypracowywać coraz lepsze rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby mieszkańców.

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu (BKDS) działa przy Biurze Infrastruktury na podstawie uchwalanego corocznie „Programu współpracy Warszawy z organizacjami pozarządowymi”. Komisja jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką transportu.

Do zadań Komisji należy m.in. analiza projektów inwestycji i modernizacji rozwiązań komunikacyjnych oraz konsultowanie i współtworzenie projektów aktów prawnych wydawanych przez władze miasta w zakresie transportu.
Ważnym celem istnienia organizacji jest wskazywanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących rozwiązania transportowe. Istotnym zadaniem jest również współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji zadań publicznych. Ścisła kooperacja obu środowisk skutkuje wzrostem efektywności działań skierowanych do warszawiaków.

Posiedzenia Komisji są otwarte i jawne. Są one zwoływane przez Przewodniczącego lub dwóch członków Prezydium albo na wniosek minimum pięciu członków BKDS. Biuro Infrastruktury zapewnia obsługę organizacyjną posiedzeń BKDS i bierze w ich udział jako uczestnik z prawem głosu. Uchwały z posiedzeń BKDS oraz raporty i plany pracy Komisji można znaleźć tutaj.