Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia Warszawy w energie”

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 20 Września, 2010 - 15:57, test

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia Warszawy w energie” jako wczesna identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego

Obowiązki wynikające z prawa

Prawo przypisuje samorządom gminnym szczególną rolę nakładając na nie obowiązek zaspokojenia potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz gaz w ramach art. 7 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zapisy te, stanowiąc pierwotną podstawę planowania energetycznego narzucają na gminę obowiązek zagwarantowania określonych świadczeń wobec jej mieszkańców. Szczegółowe obowiązki gmin w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zawiera ustawa „Prawo energetyczne”. Art. 18 ust.1 pkt. 1 tej ustawy wskazuje sposób wywiązywania się gminy z obowiązku wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, czyli planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, precyzując jego zakres. W myśl ustawy, przez zakres ten rozumie się procesy związane z dostarczaniem mediów odbiorcom. Prawo mówi, że gmina realizuje zadania, zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym dokumentem w tym zakresie są „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Prawo precyzuje także merytoryczną zawartość tego dokumentu.

 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Pobierz