Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Informacje o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Października, 2014 - 14:26, msalek

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy inwestycjach służących realizacji zadań publicznych. Dostrzeganą przez jednostki publiczne zaletą PPP jest realizacja inwestycji bez konieczności ponoszenia kosztów przez stronę publiczną przed i w trakcie budowy nowej infrastruktury, co jest ważne w przypadku, gdy dana jednostka w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu inwestycji nie ma wystarczających środków budżetowych i nie chce lub nie może sobie pozwolić na podniesienie poziomu zadłużenia. Dodatkowo część zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez inwestorów prywatnych może być uzyskana bezpośrednio przez końcowych użytkowników danej usługi, a nie wyłącznie z budżetu.
Komisja Europejska w „Wytycznych dotyczących udanego partnerstwa publiczno-prywatnego” wskazała PPP jako korzystną metodę realizacji inwestycji mających na celu reformę i poprawę infrastruktury oraz usług przez kraje przystępujące do wspólnoty.
Komisja określiła cztery zasadnicze zadania dla sektora prywatnego w systemach PPP:

  • zapewnienie dodatkowego kapitału;
  • zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania;
  • zapewnienie wartości dodanej konsumentowi i ogółowi społeczeństwa;
  • zapewnienie lepszego określenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów

Wskazano, że stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego maksymalizuje wykorzystanie umiejętności i doświadczenia strony prywatnej do budowy nowoczesnej infrastruktury, która stanowi o konkurencyjności danej gospodarki i determinuje wzrost gospodarczy.
Ponieważ inwestor prywatny będzie zarządzać dostarczoną infrastrukturą i utrzymywać główne składniki majątkowe oraz zapewniać odpowiednią jakość usług nawet przez kilkadziesiąt lat, to zastosowanie przez niego niskiej jakości materiałów czy technologii w fazie budowy odbije się na poniesieniu wyższych kosztów w przyszłości. Oszczędności na etapie konstrukcji, czyli praktyki, z którymi można spotkać się w metodzie tradycyjnej, gdy podmiot publiczny zamawia tylko wybudowanie danej infrastruktury po jak najniższej cenie, są właściwie wyeliminowane przy inwestycjach typu PPP.
Kluczowym elementem definiującym partnerstwo publiczno-prywatne jest podział zadań i ryzyka pomiędzy współpracujących partnerów (strony umowy). Podstawową zasadą podziału ryzyka w projektach typu PPP jest przeniesienie poszczególnych ryzyk na stronę, która najlepiej potrafi nimi zarządzać tj. kontrolować i skutecznie niwelować skutki ich wystąpienia. Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych w opracowaniu pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” odpowiednia alokacja ryzyka przesądzać będzie o sukcesie przedsięwzięcia PPP, optymalizując jego efektywność, w tym zdolność generowania przychodów i zaspokajania potrzeb publicznych.

Akty prawne i dokumenty    

Struktura przyszłego przedsięwzięcia PPP determinuje ramy prawne współpracy w celu realizacji zadania inwestycyjnego, a w szczególności tryb wyboru partnera prywatnego.
W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne regulowane jest ustawowo, a współpracę sektora prywatnego i publicznego można kształtować w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub w określonych przypadkach w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.). Podstawę formalno-prawną do nawiązywania współpracy międzysektorowej stanowi obecnie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, a w zależności od warunków współpracy w ramach PPP do wyboru partnera prywatnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) lub wspomnianej wyżej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Do pobrania:

Ustawa z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym [link] [pobierz tekst jednolity]

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi [link] [pobierz tekst jednolity]