Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Kalendarz imprez 2014

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 17 Lutego, 2014 - 13:00, test

Kalendarz Imprez na 2014 rok w ramach Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”

Światowy  Dzień  Wody - 22 marca 2014
Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie 22 marca i ustanowiony został w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy weźmie udział  w organizowanym w dniu  MPWiK pikniku, w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, którego celem jest szerzenie wiedzy nt. znaczenia wody poprzez edukację ekologiczną mieszkańców stolicy.

Godzina dla Ziemi - 29 marca 2014
„Godzina dla Ziemi” to ogólnoświatowa inicjatywa zorganizowana po w celu przeciwstawienia  się zmianom klimatu. Akcja ta polega na wyłączeniu świateł na jedną godzinę zarówno przez osoby prywatne, firmy, ale także miasta, gdzie wygaszane są iluminacje spektakularnych budynków. Wyłączenie świateł na jedną godzinę przez ludzi na całym świecie jest jednym z najgłośniejszych jak dotąd komunikatów opinii publicznej skierowanym do polityków w sprawie pilnej potrzeby podjęcia globalnych działań przeciwko zmianom klimatu. Organizatorem akcji w Warszawie jest Fundacja WWF Polska we współpracy z Biurem Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, jako komórka koordynująca działania w mieście.

Akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi” -  Inauguracja w  kwietniu 2014
Głównym elementem akcji  „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA wspieranej przez m.st. Warszawa, jest pisanie tematycznych listów przez młodych ludzi kierowanych do dorosłych. Pisanie listów przez młodych ludzi będzie poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem podejmą się prostych działań ekologicznych, a następnie ich opisy prześlą do Fundacji ARKA. W ten sposób dzieci będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych uczestników. Listy będą indywidualnymi pracami dzieci, ale zawierać mają proste informacje merytoryczne dotyczące działań, które w każdym domu można zrealizować, np. segregować śmieci. Akcji będą towarzyszyć m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne, tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Na wydarzenia będą zapraszane media. Wybrane listy zostaną wysłane do publikacji w gazetach. Zorganizowane zostanie ich czytanie w radiu i telewizji. Dodatkowo przeprowadzone będą happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.

Dzień Ziemi - 27 kwietnia 2014
Światowy Dzień Ziemi organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych.

Finał VIII Warszawskich Dni Recyklingu -  maja 2014
Coroczna impreza edukacyjna, organizowana od 2006r.  przez Urząd m.st. Warszawy. Głównym celem imprezy jest krzewienie wśród mieszkańców miasta idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu. W czasie tej akcji mieszkańcy mogą wymienić surowce wtórne na zielone nagrody – sadzonki ziół, kwiatów drzew i krzewów.

Zaadoptuj rzekę – lipiec 2014
Ogólnopolski program edukacji ekologicznej, którego organizatorem jest Klub Gaja  realizowany będzie w szczególności przez placówki oświatowe, przy udziale społeczności lokalnych, instytucji i samorządów, również warszawskiego. W ramach programu planowane jest przedstawienie w Warszawie  wystawy edukacyjnej „Zaadoptuj rzekę”, przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej oraz udział w europejskim wydarzeniu BIG JUMP poświęconym aktywnej edukacji na rzecz czystych wód.

Piknik z Klimatem -  31 sierpnia 2014
Impreza organizowana corocznie w Warszawie w ostatnią niedzielę wakacji, wpisująca się w harmonogram warszawskich imprez. Wydarzenie to pozwala Partnerom Platformy  „Partnerstwo dla Klimatu” zaprezentować podejmowane działania, jak również zachęcić odwiedzających do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma wpływ naszych nawet drobnych zachowań na zmiany klimatu, pokazując jednocześnie jak małe zmiany w naszym codziennym życiu mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2  do atmosfery. Podczas imprezy można również dowiedzieć się, co o zmianach klimatu myślą zaproszeni sławni goście i wziąć udział w licznych konkursach. W 2012 r. m.st. Warszawa przejęło od Ministerstwa Środowiska projekt „Partnerstwa dla Klimatu” i w bieżącym roku po raz drugi w ramach ww. projektu będzie organizowało „Piknik z Klimatem”, który jest głównym wydarzeniem w ramach działań podejmowanych przez Platformę.

Ciepła Sobota z Dalkią Warszawa – 6 września 2014
Plenerowa impreza organizowana corocznie  w ramach współpracy „Partnerstwo dla Klimatu”, której celem jest edukacja oraz  promowanie działań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu.  Podczas pikniku pojawią się atrakcje typowe dla imprezy  plenerowej – gry i zabawy dla całych rodzin, pojawią  się także  pracownicy Dalkii Warszawa, którzy podczas  w turnieju rodzinnego wskażą skąd się bierze ciepło w domach, jaką drogę pokonuje z elektrowni do grzejnika w mieszkaniu oraz jak można je oszczędzać.

Dzień bez samochodu -  22 września 2014
Warszawa bierze czynny udział w działaniach ekologicznych poprzez organizację  cyklicznej kampanii jaką jest Dzień bez samochodu.  Celem tej kampanii jest upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie mieszkańców do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie bez samochodu w mieście jest możliwe. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście.

Święto Drzewa  -  Inauguracja październik 2014
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 r. Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Program opiera się na lokalnej aktywności, zwłaszcza dzieci i młodzieży przy szerokim udziale społecznym, w tym samorządu. Organizatorem akcji jest Klub Gaja. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy współorganizuje Inaugurację Święta Drzewa w Warszawie.
 
XI Forum Operatorów Systemu i Odbiorców Energii i Paliw - 3 grudnia 2014
 Celem organizowanych corocznie Forów jest wymiana doświadczeń i zacieśnienie partnerstwa pomiędzy dotychczasowymi i nowymi uczestnikami rynku energii, a w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa energetycznego miasta i zadowolenie odbiorców końcowych.  W Forach biorą udział przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych m.st. Warszawy, organów administracji rządowej i samorządowej, władz uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz korporacji zawodowych, a także przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw energetycznych z obszaru Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorem jest Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.