Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Komuniakty ze spotkań 2013

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 5 Marca, 2013 - 15:49, test

Poniżej przeczytamy ciekawe informacje z ostatnich spotkań oraz wydarzeń: Projekt ECO-MIASTO; Dzień Ziemi 2013; Zrównoważona Warszawa - Efektywność energetyczna jako wyzwanie dla Warszawy; Inauguracja 9. edycji Zaadoptuj rzekę; Światowy Dzień Wody; Godzina dla Ziemi; Spotkanie w sprawie metodyki monitorowania „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku” (SEAP)...

fot. Partnerstwo dla Klimatu

Zakończenie COP 19

W dniu 22 listopada 2013  w Warszawie zakończył się  szczyt klimatyczny COP 19.  Udało się spełnić wszystkie oczekiwania postawione wobec szczytu klimatycznego w Warszawie. Droga do przyjęcia w Paryżu umowy zobowiązującej wszystkie państwa świata do działań na rzecz klimatu została otwarta. Podczas szczytu uzgodniono decyzje dotyczące tzw. Platformy Durbańskiej – ustalono jak w ciągu najbliższych 2 lat będą przebiegać globalne negocjacje nad umową zobowiązującą 194 państwa świata do wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu. Zgodzono się m.in., aby zobowiązania stron przed podpisaniem nowego globalnego porozumienia pojawiły się dla tych państw, które są w stanie je przedstawić, w 2015 roku. Negocjatorom udało się porozumieć w sprawie Mechanizmu Warszawskich Ram REDD  - służącego finansowaniu ochrony lasów tropikalnych i przeciwdziałania deforestacji. Ustalono procedury i działania Zielonego Funduszu Klimatycznego, który od roku 2020 będzie gromadził 100 mld dolarów na cele klimatyczne. Polska prezydencja zgromadziła wśród państw członkowskich 100 milionów dolarów na Fundusz Adaptacyjny, a także zobowiązania do wsparcia kwotą 6 miliardów dolarów funduszu klimatycznego. Przyjęto także decyzje dotyczące utworzenia Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu Start i Szkód (Loss and Damage), który pozwoli finansować działania adaptacyjne i związane ze skutkami gwałtownych zjawisk klimatycznych. Podczas szczytu w Warszawie rozpoczęto też, po raz pierwszy w historii negocjacji klimatycznych, dialog z przedstawicielami biznesu i miast. Przedstawiciele państw mieli możliwość szukać wspólnej drogi przeciwdziałania zmianom klimatu z tymi, którzy w praktyce wdrażają decyzje polityczne - właścicielami dużych firm i władzami samorządowymi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Choinki Nadziei                    

 

 W dniu 22 listopada w Warszawie przed Pałacem Kultury odbyła się inaugurcja 9 edycji akcji „Choinki Nadziei”. Była prawdziwa choinka z energooszczędnym oświetleniem, którą  rozświetlili uczniowie pedałując na rowerach, wytwarzając prąd, który zasili oświetlenie choinkowe. Rozciągnięto ponad 100 metrów recyklingowego łańcucha choinkowego, który został wykonany podczas warsztatów prowadzonych przez Fundację Arkę w PKiN na wystawie Zielony Klimat.  W wydarzeniu wzięły udział dzieci z warszawskiej szkoły oraz przedstawiciele Lasów Państwowych i Urzędu  m.st. Warszawy.

Akcja ta łączy dwie tematyki: społeczną i ekologicznę. Fundacja zachęca do organizowania wydarzeń świątecznych w domach dziecka i domach opieki społecznej, a także promuje ekologiczne święta. Akcja ma na celu kształtowanie szlachetnych i otwartych postaw wśród młodych ludzi. Co roku angażują się w nią, całkowicie bezinteresownie, dzieci i młodzież szkolna z całego kraju. W sumie kilkaset szkół, które przygotowują programy świąteczne dla ponad 10 000 tysięcy starszych osób. Do domów opieki społecznej i domów dziecka zanoszona jest naturalna choinka podarowana przez leśników. Bardzo istotny jest także aspekt ekologiczny akcji. Spotkanie zachęca też do wyboru naturalnych choinek na święta zamiast tych sztucznych, do nie marnowania jedzenia, oszczędzania energii, segregacji śmieci.
                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rzeki dla klimatu - warkocze dla rzek

 

 

W piątek (22 listopada) wyplatane przez 10 dni tj. od początku szczytu klimatycznego, Warkocze dla rzek jak strugi wody wypłynęły przez wejście główne z Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zaskakując przechodniów i  turystów. Było to ostatnie, wydarzenie organizowane przez Klubu Gaja, podczas COP19 skierowany do szerokiej publiczności, nastawione na powszechną edukację o potrzebie ochrony środowiska.
Warkocze wyplatane były przez cały okres szczytu klimatycznego, podczas happeningu Rzeki dla klimatu - warkocze dla rzek. Warkocze pletli dorośli, dzieci i młodzież, obcokrajowcy, całe rodziny, a nawet pracownicy Pałacu Kultury i Nauki. W performance Rzeki dla klimatu - Warkocze dla rzek wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 42 i słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie oraz przedstawiciele Biura Infrastruktury m.st. Warszawy. Z udziałem ponad 60 wolontariuszy rozłożono około ośmiu kilometrów warkoczy z tkaniny.
Wyplatane Warkocze symbolizują troskę i współpracę na rzecz ochrony polskich rzek. Pomysłodawczynią społecznego wyplatania warkoczy dla rzek jest Cecylia Malik – malarska, kuratorka sztuki współczesnej i performerka. Po raz pierwszy Warkocze dla rzek zaczęła tworzyć angażując siebie i otoczenie w obronę rzeki Białki (na Podhalu) zagrożonej regulacją. Warkocze (ok. 6, 5 km) zostały rozwinięte z wieży ratuszowej w Krakowie i nad bronioną rzeką Białką. Później posłużyły do pracy artystycznej na Festiwalu Aquamediale w Lüben w Niemczech. Jeden z warkoczy został przekazany Dyrekcji Generalnej Środowiska Komisji Europejskiej w Brukseli.

                                          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action

W dniach 20-21 listopada 2013 r. w Warszawie jako jedno z wydarzeń 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP19). odbyła się konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action,  Spotkanie, organizowane było w ścisłej współpracy z międzynarodową organizacją ICLEI oraz wspierane przez Sekretariat UNFCCC, w którym wzięli udział ministrowie, prezydenci miast, samorządowcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Rozmawiali o powstrzymaniu zmian klimatu na szczeblu lokalnym oraz przeciwdziałaniu jego skutkom. W panelu uczestniczyli m.in. Marcin Korolec, prezydent COP19/CMP9, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i Mark Kenber, prezes Climate Group. Dyskusja dotyczyła możliwych sposobów adaptacji do zmian klimatycznych, uodpornienia się na nie oraz wzmocnienia ogólnoświatowych wysiłków na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych. Spotkanie było elementem wprowadzania w życie uchwalonej we wrześniu br. Deklaracji Nantejskiej (Nantes Declaration of Mayors and Sub-national Leaders on Climate Change).  Miasta i ich stowarzyszenia odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu wspierając działania rządów w formułowaniu i wdrażaniu lokalnych i krajowych polityk klimatycznych dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i działań adaptacyjnych. Zrównoważone funkcjonowanie miast ma wpływ zarówno na zmniejszenie emisji CO2, jak i poprawę komfortu życia mieszkańców, dlatego uważamy za konieczne podjęcie debaty pomiędzy przedstawicielami miast i samorządów a rządami, tak aby głos miast stanowił ważny element międzynarodowego dialogu dotyczącego zmian klimatu. Według raportu Cities Climate Registry 2013 opracowanego przez ośrodek badawczy carbonn, 414 metropolii, w których mieszka blisko 1/7 światowej miejskiej populacji, w tym roku podjęło 4208 działań adaptujących do zmian klimatycznych i 836 zobowiązań związanych z klimatem i energią. Większość z nich zadeklarowała zmniejszenie emisji o blisko 1% rocznie – to nawet więcej niż najbardziej ambitne cele stawiane przed państwami przez Protokół z Kyoto.  Dlaczego miasta są tak ważne? Ponieważ odgrywają kluczową rolę w naszej walce ze skutkami zmian klimatu. Metropolie są odpowiedzialne za emisję 75% dwutlenku węgla i zużywanie 60-80% energii, podczas gdy zajmują zaledwie 2% powierzchni Ziemi. Część z prelegentów, wśród nich sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, podkreślała fakt, że zgodnie z badaniami naukowymi w 2050 roku 70% światowej populacji będzie mieszkać na terenach zurbanizowanych. W tej chwili odsetek ten wynosi 50%. Oznacza to rosnącą potrzebę bliższego dialogu z samorządami, ponieważ to na nich będzie spoczywać odpowiedzialność za przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. W czasie pierwszego panelu poświęconego adaptacji do zmian klimatycznych uczestnicy zaznaczyli, że rolą rządów jest nie tylko finansowanie procesów przystosowawczych, ale również proponowanie rozwiązań krajom mniej rozwiniętym. Włodarze miast i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego rozmawiali także o  tych aspektach życia mieszkańców miast, za które odpowiadają władze lokalne, m.in. zdrowie publiczne, transport, polityka energetyczna, demografia czy dostawy wody. Zaprezentowali też własne sposoby radzenia sobie w tych obszarach. Drugi panel dotyczył łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Paneliści podkreślili wagę udziału miejskich społeczności w walce ze zmianami klimatycznymi. Zdaniem prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie da się tego osiągnąć bez edukowania i zachęcania mieszkańców do podejmowania działań redukujących emisję. Paul H. Oquist, Minister i Prywatny Sekretarz Narodowej Polityki z Nikaragui przypomniał, że każdy dolar nie zainwestowany w łagodzenie zmian klimatycznych przed 2020 rokiem, będzie oznaczał konieczność wydania 4,20 dolara na to samo działanie po 2020 roku. Dlatego właśnie tak istotne jest stworzenie międzynarodowej lub nawet globalnej sieci lokalnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju. Byłaby to platforma, dzięki której lokalne samorządy mogłyby wymieniać się doświadczeniami i technologiami, pomagającymi z jednej strony walczyć z redukcją emisji, z drugiej zaś pobudzać wzrost gospodarczy. Jeśli platforma przekształciłaby się w Światowy Parlament Miast, jak sugerował prezydent Bogoty Gustavo Petro, wówczas miasta stałyby się nowym politycznym i społecznym podmiotem w walce ze zmianami klimatycznymi, co uczyniłoby te starania bardziej efektywne. Spotkanie zakończył David Cadmana, prezesa ICLEI, który wyraził nadzieję, że “Cities Day” będzie nieodłączoną częścią przyszłych szczytów klimatycznych. W jego opinii tylko współpraca różnych podmiotów może przynieść znaczące korzyści w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych i łagodzenia ich skutków.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubierz swój dom


W dniu 21.11.2013 odbyła się kolejna odsłona akcji  „UBIERZ SWÓJ DOM”  Fundacji Ekologicznej Arka. Odbyły się warsztaty dla dzieci obsługiwane przez edukatorów współpracujących z ww. Fundacją.

Przy realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane zostały sprawdzone metody i pomysły, czyli ekologiczne puzzle 3D, eko-memory, a także zajęcia w domu skierowane do dzieci.   Pasywny  domek został rozłożony w środku prezentowane były różnorodne eksponaty, które dzieci mogły przyczepiać (meblując i urządzając domek). Celem akcji jest promocja budownictwa energooszczędnego oraz sposobów oszczędzania energii w gospodarstwach domowych.
                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8  listopada na terenie Lasów Miejskich – w Lesie Wydma Żerańska oraz w dniu 12 listopada na terenie Lasów Państwowych – w Leśnictwie Torfy odbyły się akcje sadzenia drzew, stanowiące cykl imprez towarzyszących trwającej obecnie w Warszawie 19. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP 19. W wydarzeniach uczestniczyli m.in.  delegaci uczestniczący w Konferencji COP 19, przedstawiciele 43 placówek dyplomatycznych, przedstawiciele Klubu Gaja, dzieci ze szkoły podstawowej: nr 321 oraz CKU nr 1 w Warszawie, pracownicy Biura Infrastruktury. Podczas zaplanowanych akcji posadzono około 7 tys. drzew.  Łącznie z akcją sadzenia drzew w Lesie Sobieskiego w dniu 18 października zostało posadzonych 9 tys. drzew. Posadzenie 9 tysięcy drzew to ukłon w stronę natury i wyraz zaangażowania Warszawy w ekologię, który przynajmniej w części zrekompensuje ślad węglowy podróży delegatów z całego Świata, ponieważ sektor transportu należy do największych źródeł gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu w dniu 18 października na terenie Lasów Miejskich – w Lesie Sobieskiego w Dzielnicy Wawer odbyła się akcja sadzenia drzew, stanowiąca cykl imprez poprzedzających zbliżającą się 19. Konferencją Stron Konwencji Klimatycznej ONZ COP 19.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.  Partnerzy dla Klimatu, Członkowie Zespołu ds. Klimatu powołanego w strukturze Miasta, przedstawiciele Klubu Gaja, Lasów Miejskich, dzieci ze szkół podstawowych: nr 307 w Warszawie oraz nr 1 w Legionowie oraz pracownicy Biura Infrastruktury. Podczas zaplanowanych akcji posadzonych zostanie 9 tys. drzew - dokładnie tyle, ilu delegatów przybędzie do Warszawy na konferencję COP19. Sektor transportu należy do największych źródeł gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu. Posadzenie 9 tysięcy drzew to ukłon w stronę natury i wyraz zaangażowania Warszawy w ekologię, który przynajmniej w części zrekompensuje ślad węglowy podróży delegatów z całego Świata. Podczas powyższego eventu zostało posadzonych ponad 2300 drzew.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ciepła Sobota z Dalkią

W dniu 7 września 2013 r. ponad 5 tysięcy osób odwiedziło Ciepłe Miasteczko podczas Ciepłej Soboty z Dalkią Warszawa. Atrakcje plenerowej imprezy – gry i zabawy przyciągnęły całe rodziny,  a także koncert gwiazdy promującej ekologiczny styl życia Reni Jusis oraz multimedialny pokaz fontann.
Na pikniku pojawili się warszawiacy, pracownicy Dalkii Warszawa, Dzieci i rodzice startowali wspólnie w turnieju rodzinnym, dowiadując się przy okazji, skąd się bierze ciepło w domach, jaką drogę pokonuje z elektrowni do grzejnika w mieszkaniu oraz jak można je oszczędzać.
Na scenie zaprezentowały się zespoły dziecięce, działające przy domach kultury z Ursynowa, Targówka, Rembertowa, a także Mokotowa – słynna Gawęda, a także finalistki Konkursu Piosenki Francuskiej.

Imprezę zorganizowano w ramach współpracy „Partnerstwo dla Klimatu”, czyli inicjatywy m. st. Warszawa, która ma edukować i promować działania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu. Ciepła Sobotę współorganizowali: m. st. Warszawa, Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa i Biocity – portal o zrównoważonym życiu w mieście.
http://www.cieplodlawarszawy.pl/pl/strefa-miejska/aktualnosci/dalkia-warszawa-rozgrzala-stolice

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ostatnim dniu wakacji, 1 września, centrum stolicy zamieniło się w zieloną oazą. Na pl. Zamkowym można było wypoczywać i bawić się na wielkim trawniku, przygotowanym specjalnie na tę okazję. Odbywała się tam kolejna, już szósta, edycja Pikniku z Klimatem, tym razem pod hasłem „Twoje życie – Twój klimat”.

W listopadzie Warszawa będzie gospodarzem największego wydarzenia związanego z ochroną klimatu – Konferencji ONZ ds. Zapobiegania Zmianom Klimatu (COP 19). Tegoroczny Piknik z Klimatem nawiązywał m.in. do tego szczytu.

Idea, jaka przyświeca piknikowi od samego początku jest prosta: każdy z nas może przysłużyć się środowisku, jeśli tylko nieznacznie zmodyfikuje swoje codzienne nawyki. Warszawiacy chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu. W tym roku mamy wyjątkową okazję do mówienia o klimacie i podkreślania tego, jak ważna jest świadomość ekologiczna - Warszawa będzie gościć przedstawicieli niemal wszystkich państw świata, którzy przyjadą na listopadowy szczyt ONZ – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.   

Piknik rozpoczął się o godz. 11.30. W trakcie imprezy można było porozmawiać z ekologami oraz badaczami przyrody, wziąć udział w zielonych konkursach i grach. O tym, czym jest dla nich dbanie o środowisko, opowiedzieli m.in. Rafał Królikowski, Artus Barciś, Wanda Kwietniewska oraz Radosław Majdan. Jednym z tematów były ekologiczne technologie, w tym tzw. zielone dachy, które już wkrótce mogą stać się częścią polskiej rzeczywistości tak, jak ma to miejsce w Szwajcarii. Instalowane na dachach ogrody mają wiele zalet –  przyczyniają się do redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej budynków, łagodzenia efektu „wysp ciepła”, poprawy retencji wód opadowych, odtworzenia siedlisk dla lokalnej flory i fauny utraconej przez zabudowę terenu.

W programie pikniku każdy mógł znaleźć  coś dla siebie - liczne quizy i rodzinne konkursy z nagrodami, warsztaty ekologiczne i plastyczne z odpadów i surowców wtórnych oraz wielkoformatowe gry planszowe i puzzle dla najmłodszych. Uczestnicy imprezy mogli łowić w imitacji stawu ciekawe informacje o organizmach, wykleić wielką kroplę wody, zjeść żywność przygotowaną w piecyku rakietowym. Na zwiedzających czekały liczne wystawy i instalacje artystyczne, prezentacje pojazdów z napędem przyjaznym dla środowiska oraz agrorezerwaty. Panie zainteresował pokaz mody odzieży uszytej z naturalnych materiałów, panowie mogli spróbować swoich sił w mistrzostwach w rozkręcaniu komputerów. Na specjalnie przygotowanym telebimie można było obejrzeć filmy edukacyjne na temat zmian klimatu.

Pod koniec imprezy drzewka służące za dekorację  zostały rozdane mieszkańcom, a trawnik został zwinięty i przekazany do jednej z warszawskich szkół.

Wersja angielska informacji o Pikniku z Klimatem znajduje się w załączniku.

Summer Vacation Ends with Focus on Climate

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w galerii.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja Klubu Gaja – Polski BIG JUMP 2013

Akcja Klubu Gaja – Polski BIG JUMP 2013 odbyła się w 30 miejscach, zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. O godzinie 15.00 w niedzielę 14 lipca nad polskimi rzekami, potokami i jeziorami znaleźli się miłośnicy sportów wodnych, przyrodnicy, uczniowie, nauczyciele, płetwonurkowie i wiele innych osób kochających rzeki.

Dzięki Klubowi Gaja, po raz kolejny Polacy przyłączyli się do obywatelskiej akcji, która w tym samym dniu, o tej samej porze odbywa się w całej Europie (od 2005 r.).  W  Warszawie wraz z Jackiem Bożkiem, prezesem Klubu Gaja do Wisły wszedł minister środowiska, Marcin Korolec, Barbara Labuda i Urszula Kontowska, prezes Fundacji PKO Banku Polskiego -  partnera strategicznego programu Zaadoptuj rzekę. Wejście do wody poprzedziły warsztaty i gry dotyczące programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę cieszące się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych.

W całym kraju do BIG JUMP o godz. 15.00 lokalnie włączyły się organizacje społeczne, osoby prywatne, kluby płetwonurków, naukowcy, sportowcy, szkoły, dziennikarze i… miłośnicy książek, w sumie ponad 680 osób. Nie zabrakło także czworonożnych pupili. W kilku miejscach BIG JUMP połączono z niedzielnym spacerem więc w akcji wzięło udział także 12 psów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt ECO-MIASTO

W dniu 24 maja 2013 w Warszawie odbyło się pierwsze seminarium  Projektu ECO-MIASTO pt.: „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jako źródło oszczędności i tworzenia miejsc pracy”. Zorganizowane przez Ambasadę Francji w Polsce, w partnerstwie z firmą Renault i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pierwsze seminarium poruszyło następujące tematy: „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jako źródło oszczędności i tworzenia miejsc pracy” (szczegółowy program w załączniku). Pokaże zyski, których samorządy mogą oczekiwać od inwestycji w modernizację swoich budynków. Przedstawi również możliwości dofinansowania skierowane do nich, aby podejmować takie działania na wzorze pokazanych francuskich i polskich przykładów.
ECO-MIASTO” ma na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i zachęcanie polskich samorządów do ich stosowania na poziomie lokalnym. W związku z tym, Ambasada zorganizuje cykl tematycznych seminariów, po których zbierze się niezależne jury, aby nagrodzić najbardziej ekologiczne miasta. Jesienią ich przedstawiciele będą zaproszeni do Ambasady na uroczyste wręczenie nagród.
    Prezentacja ogólna
Miasta są postrzegane jako siła napędowa rozwoju gospodarczego. W związku z tym żadna transformacja ekologiczna nie będzie możliwa bez pełnego ich w niej udziału. Ta konstatacja przyjęta w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jest dla Ambasady Francji w Polsce, aktywnej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju poprzez seminaria szkoleniowe organizowane dla przedstawicieli polskich samorządów terytorialnych, podstawą do zrobienia kolejnego kroku naprzód. Celem projektu „ECO-MIASTO” jest nagrodzenie miast najbardziej zaangażowanych w poprawę jakości życia mieszkańców oraz w ochronę środowiska.
Projekt
1) seminaria
W okresie od maja do czerwca 2013 Ambasada Francji w Polsce zorganizuje 2 seminaria adresowane do służb technicznych polskich samorządów. Seminaria dotyczyć będą następujących tematów:
-    budownictwo ekologiczne i zagospodarowanie przestrzenne;
-    zrównoważona mobilność.
Prelegentami podczas seminariów będą przedstawiciele polskich i francuskich samorządów terytorialnych, jak również eksperci reprezentujący organy administracji publicznej, takie jak Agencja Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ((NFOŚiGW).
2) kwestionariusze i wybór laureatów
Miasta, które chcą ubiegać się o nagrodę „ECO-MIASTO”, zobowiązane są wziąć udział w jednym z 2 seminariów oraz wypełnić 2 kwestionariusze dotyczące poszczególnych tematów seminariów. Niezależne jury złożone z polskich ekspertów zbierze się w lipcu br., aby przeanalizować otrzymane kwestionariusze, a następnie wybrać 6 miast laureatów w kategoriach zależnych od liczby mieszkańców (miasta powyżej 100 000 mieszkańców, miasta od 100 000 do 30 000 mieszkańców, miasta poniżej 30 000 mieszkańców) oraz od tematyki.
3) ceremonia wręczenia nagród
W jesieni 2013 Ambasada Francji zorganizuje ceremonię, podczas której przedstawiciele organów publicznych oraz sponsorów wręczą nagrody burmistrzom/prezydentom miast. Ponadto, w 2014 roku zwycięskie miasta będą gościły eksperta z Francji, którego zadaniem będzie pomoc przy wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.
Finansowanie
Przedmiotowy projekt będzie współfinansowany przez Ambasadę Francji w Polsce oraz przez sponsorów. Organizatorzy nie oczekują żadnego wkładu finansowego ze strony Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW. Jeśli udział firm w projekcie budzi kontrowersje związane w szczególności z prezentacją ich logo, należy podkreślić, że wszyscy sponsorzy zobowiązali się do respektowania idei odpowiedzialności za sprawy społeczne i ochronę środowiska, która przyświeca przedmiotowemu projektowi. W konsekwencji firmy te nie będą uczestniczyć ani w seminariach, ani przy wyborze laureatów, tak by zagwarantować bezstronność konkursu.

Przemówienie Pana Ambasadora Francji wygłoszone w dniu 24 maja 2013r. podczas inauguracji Projektu:
Szanowni Radni,
Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Ambasadzie na uroczystym otwarciu seminarium - « Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej jako źródło oszczędności   i tworzenia miejsc pracy ».

Jest to dla nas ważny dzień, dla Ambasady, dla naszych partnerów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dla naszego głównego sponsora firmy Renault, ponieważ dziś oficjalnie rusza konkurs « ECO-MIASTO ».

Inicjatywa «  ECO-MIASTO » ma propagować wzorcowe rozwiązania, tak zwane dobre praktyki, w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz zachęcić polskie i francuskie samorządy do wdrażania ich na poziomie lokalnym.

Aby wesprzeć ten proces i zachęcić samorządy do współpracy zorganizowaliśmy dwa seminaria – dzisiejsze oraz kolejne, poświęcone zrównoważonej mobilności, które odbędzie się 18 czerwca, również w Ambasadzie.
         
Drugie seminarium będzie dotyczyło stosowanych w Polsce i we Francji rozwiązań poprawiających jakość życia mieszkańców i wsi oraz podnoszących atrakcyjność regionów.
Będzie okazją do promowania między innymi:
- modelu współpracy między gminami w zakresie  rozwoju sieci transportu publicznego w obszarze jednej aglomeracji.
  A także,
- strategii sprzyjających zrównoważonej mobilności, czyli korzystaniu z samochodów z napędem elektrycznym i z systemu rowerów miejskich.

Po seminariach, latem zbierze się komisja konkursowa i wyłoni spośród uczestników „najbardziej ekologiczne” polskie gminy, uwzględniając ich wkład w prowadzanie zrównoważonej mobilności i budownictwa ekologicznego.

Pragnę w tym miejscu gorąco zachęcić polskie miasta i gminy do wzięcia udziału w tym konkursie.

Przypominam, że kwestionariusze, które zostały Państwu przekazane, należy dokładnie wypełnić i zwrócić. Na ich podstawie członkowie bezstronnego jury wyłonią sześć zwycięskich gmin.
 
Jesienią, będę miał przyjemność zaprosić do Ambasady  laureatów konkursu na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w obecności wysokich rangą osobistości polskich i francuskich.  

Ale wróćmy do tematu, z powodu którego tu jesteśmy.

Efektywność energetyczna w budownictwie jest bardzo aktualnym tematem zarówno we Francji jak i w Polsce.
Wiemy, że obok transportu, budownictwo jest sektorem najbardziej energochłonnym, a więc wymagającym od nas szczególnych działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem.
Najbliższa konferencja Narodów Zjednoczonych na temat zmian klimatu odbędzie się w Warszawie jesienią tego roku, a następna we Francji w dwa tysiące piętnastym roku (2015 r.).
Dlatego też powinniśmy dawać przykład oraz w pełni mobilizować potencjał naszych krajów.
Efektywność energetyczna budownictwa jest dużym wyzwaniem dla władz publicznych naszych krajów. To zarówno wyzwanie ekologiczne, gospodarcze i społeczne. A więc także polityczne.

Każda strategia wymaga ścisłej współpracy między, z jednej strony :
 
•    Władzami publicznymi, które określają potrzeby i stwarzają korzystne warunki dla rozwoju nowych form działalności gospodarczej takich jak budownictwo ekologiczne i, z drugiej strony,    
•    Podmiotami prywatnymi, projektantami i inwestorami, którzy dzięki swojej wiedzy i kompetencji, mogą na te potrzeby odpowiedzieć.

We Francji, państwo, samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa działające w tym sektorze współpracują przy opracowaniu narzędzi regulacyjnych i finansowych, aby realizować  uzgodnioną według wspomnianych kryteriów strategię.

Podczas dzisiejszego seminarium zostaną zaprezentowane sprawdzone rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie, stosowane przez władze publiczne zarówno we Francji jak i w Polsce.

Wasze dyskusje pozwolą przyjrzeć się istniejącym przepisom, dostępnym sposobom finansowania oraz omówić wyzwania, towarzyszące podejmowaniu przez władze publiczne, na poziome krajowym i na szczeblu lokalnym, inicjatyw, które mają przekonać przedsiębiorców, by stawiali na budownictwo ekologiczne i zrównoważone mieszkalnictwo.
   
Jestem pewien, że ta wymiana poglądów i doświadczeń będzie bardzo owocna. Oczekuję, że wnioski z waszych prac pozwolą udoskonalić rozwiązania stosowane zarówno w Polsce jak i we Francji, a co za tym idzie rozwijać współpracę w tej dziedzinie między naszymi krajami.  

I właśnie taki kierunek chcemy nadać dyskusjom w ramach seminarium ECO MIASTO.

Dziękuję Państwu za uwagę.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień Ziemi 2013
Z okazji światowego Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie odbył się festyn podczas, którego odbyły się rozmowy omawiające  Projekt EKOInkubator NGO,  była to kampania mającą na celu wspieranie młodych i nowopowstających organizacji pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego. Zakończeniem wszystkich działań szkoleniowo- doradczych dla najaktywniejszych organizacji biorących udział w projekcie była możliwość wymiany poglądów z przedstawicielami administracji publicznej.
Podczas tego deszczowego dnia byli obecni reprezentanci instytucji publicznych takich jak Ministerstwo Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy Lasy Państwowe oraz administracyjnych jak Urząd Marszałkowski, Biuro Infrastruktury i Centrum Komunikacji Społecznej Miasta St. Warszawy, a także Polskiej Organizacji Turystycznej. Ponadto obecne były osoby, które w swoim miejscu pracy mają możliwość wdrażania ekologicznych projektów: Szef promocji powiatu Słowińskiego oraz Dyrektor Przedszkola w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Spotkanie „okrągłego stołu” przyniosło wiele korzyści. Konsultacje były okazją do wymienienia licznych doświadczeń celem propagowania projektów i pozyskania wiedzy o profilu ekologicznym. Obecni na nim uczestnicy wyszli zadowoleni zarówno usłyszanymi informacjami, jak i zadanymi pytaniami. Rzecz, którą warto podkreślić, to ogromna chęć wszystkich przedstawicieli instytucji publicznych i administracyjnych do pomocy i współpracy. A te dwa wątki najczęściej pojawiały się podczas dyskusji.
Głównymi tematami rozmów były zagadnienia możliwości finansowania społecznych projektów inwestycyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz działania inwestycyjne na terenie m. st. Warszawa i okolicach o charakterze ekologicznym jak i kulturowym oraz ekonomiczne i środowiskowe aspekty tych inwestycji. Mówiono o kalendarzu grantów  dostępnych nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale tez przedsiębiorstw.
Poruszono również obszar ważnego dokumentu jakim jest „Polityka ekologiczna Państwa” oraz jego aktualności. Wyznacza on m.in. kierunek współpracy z NGO-sami, zaznaczając ich specjalną rolę w społeczeństwie oraz ich ważność jako partnera. Można było także uzyskać informacje o szkoleniach dziennikarzy. Niestety wielu z nich cechuje nieznajomość tematu środowiska naturalnego, a przy jednoczesnym pejoratywnym przedstawianiu różnych ekologicznych organizacji pozarządowych oraz ich działań oraz przy ogromnym wpływie mediów, działa to bardzo negatywnie na kształtowanie postaw i świadomości społecznej.
Kolejnymi poruszanymi tematami były: nowy pomysł jednego z uczestników EKOInkubatora NGO na edukację w zakresie wpływu transportu lotniczego na środowisko naturalne, czy współpraca z Lasami Państwowymi przy działaniach edukacyjnych na ich obszarze. Pojawił się też temat zanieczyszczenia światłem. Jest to nowe zjawisko, negatywnie wpływające zarówno na środowisko naturalne: zwierzęta czy rośliny, ale także na człowieka.
Ostatnią płaszczyzną rozmów była nowa ustawa o odpadach. Osoby z organizacji pozarządowych zadawały pytania o wdrażanie nowej polityki odnośnie odpadów oraz o współpracę między Urzędem Miasta, czy poszczególnymi gminami na terenie województwa Mazowieckiego. Poruszane kwestie dotyczyły wsparcia informacyjno-promocyjnego i merytorycznego podczas realizowanych działań związanych m.in. z ZSEE.

 

W dniu 11 kwietnia 2013 roku odbyła się już trzecia z cyklu debat poświęconych nowej perspektywie finansowej 2014-2020: „Zrównoważona Warszawa - Efektywność energetyczna jako wyzwanie dla Warszawy”. Na terenie Warszawskich Filtrów dyskutowano o  inwestycjach zapewniających mieszkańcom Warszawy wysoki standard życia w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska w obliczu nowej perspektywy finansowej. Tematem przewodnim spotkania była efektywność energetyczna, w której znaczącą rolę odgrywa zrównoważony transport.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inauguracja 9. edycji Zaadoptuj rzekę

Ogólnopolską inaugurację 9. edycji Zaadoptuj rzekę - programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja połączono z happeningiem „Kolejka po wodę” w Katowicach. W centrum miasta, nad rzeką Rawą, uznaną za kanał ze względu na degradację przyrodniczą, 21 marca w kolejce po wodę stanęło ponad 200 osób.
Wodą z beczkowozu, który specjalnie podstawiono na to wydarzenie, dzielono się nie tylko między sobą, ale także z Rawą symbolicznym gestem, wylania czystej wody z trzymanych w rękach kubeczków do rzeki. Ale uczestnicy happeningu mieli także okazję porównać wodę z rzeki z wodą z beczkowozu. Specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego dokonali podstawowych pomiarów wód Rawy. Podwyższona temperatura i wyższe pH pokazały, że rzeka jest zanieczyszczona. Wyniki wprowadzono na interaktywną mapę Polski na specjalnej stronie programu Zaadoptuj rzekę – www.zaadoptujrzeke.pl. Uczestnicy happeningu w Katowicach zaopatrzeni w niebieskie kartki, elementy ubioru i parasole wzięli również udział w pamiątkowym zdjęciu ustawiając się w kształt kropli wody, sfotografowanej z góry. Happening poprzedziła konferencja prasowa i gra miejska (dla kilkudziesięciu uczniów) poświęcona katowickiej Rawie.
Partnerem strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Inaugurację 9. edycji programu Zaadoptuj rzekę zorganizowano przy współpracy: Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego i Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.  Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Światowy Dzień Wody

    Jak co roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przy współpracy z m.st. Warszawa zorganizowało piknik z okazji Światowego Dnia Wody. Impreza odbyła się w sobotę, 23 marca na Płycie Desantu przy ul. Solec.
    Na miejscu rozstawiona została ogrzewana hala namiotowa, w której odbywały się liczne konkursy i zabawy dla najmłodszych, takie jak eksperymenty chemiczne, budowanie oczyszczalni z klocków lego, warsztaty plastyczne, występy zespołu „Siostry czarodziejki”, a także dla starszych uczestników pikniku min. np. pokazy malowania na wodzie oraz porady dietetyka.  Jedną z atrakcji pikniku była możliwość odwiedzenia najnowocześniejszej w Polsce Oczyszczalni Ścieków "Czajka". W czasie imprezy organizowane były wycieczki terenowe wzdłuż brzegów Wisły oraz pokazy sprzętu specjalistycznego używanego przez służby MPWiK.  Imprezę z okazji Światowego Dnia Wody uświetnił występ zespołu Raz, Dwa, Trzy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godzina dla Ziemi

    W tegorocznej Godzinie dla Ziemi (23 marca) wzięło udział 61 miast  z czego 16 miast  po raz pierwszy. Na stronie internetowej  Fundacji WWF Polska zagaszenie światła zadeklarowało 62  000 Polaków tj.  dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, spośród których najwięcej było Warszawiaków. W Warszawie zgaszono m.in. Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Narodowe, Teatr Wielki, Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, siedem ministerstw oraz uczelnie wyższe. Głównym organizatorem akcji była Fundacja WWF Polska pod Honorowym Patronatem  Prezydenta m.st. Warszawy.
    Godzina dla Ziemi WWF to prosta idea, która szybko przerodziła się w największą inicjatywę społeczną.    Na całym świecie w akcji wzięło udział ponad 7000 miast ze 150 państw. Zgasły m.in. Wieża Eiffla w Paryżu, Piramidy  w Gizie, Pałac Buckingham i Tower Bridge w Londynie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Spotkanie w sprawie metodyki monitorowania „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku” (SEAP)

    Spotkanie to zostało zorganizowane przez Biuro Infrastruktury, które prowadzi Sekretariat ds. SEAP  w dniu 11 kwietnia 2013 roku w Pałacu Ślubów na pl. Zamkowym.
    W spotkaniu wzięli udział asystenci ds. SEAP, powołani Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3760/2013, którzy odpowiedzialni będą we własnych jednostkach za zbieranie i przekazywanie do Biura Infrastruktury danych dotyczących realizacji „Planu działań…”, burmistrzowie dzielnic oraz dyrektorzy właściwych biur.
    Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowano zaproszonym gościom założenia „Planu działań…”, zakres i sposoby jego realizacji, a także przedstawiono opracowanie „Wytyczne realizacyjne dla budynku użyteczności publicznej w m.st. Warszawie, mające na celu zapewnienie optymalnego ekonomicznie poziomu wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynku”, które traktuje o założeniach i propozycjach wymagań w zakresie efektywności energetycznej i kryteriów środowiskowych dla procedur przetargów publicznych w strukturach m.st. Warszawy. Druga część spotkania poświęcona była metodyce monitorowania i raportowania rezultatów „Planu działań…”.
    Asystenci ds. SEAP zapoznani zostali ze strukturą systemu monitorowania, źródłami i sposobami pozyskiwania danych oraz metodyką opracowywania arkuszy Excel, na potrzeby Sekretariatu ds. SEAP. Omówione zostały również wyniki monitorowania realizacji SEAP zawarte w „Raporcie testowym z monitoringu SEAP za 2011 rok”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start „Listów dla Ziemi” w Warszawie.

    Fundacja Ekologiczna Arka w dniu 15 kwietnia o godz. 12.00 na pl. Zamkowym w Warszawie zainaugurowała akcję „Listy dla Ziemi”. Odbył się happening „Ziemia w naszych rękach”, pisanie listów dla ziemi w przestrzeni publicznej, układanie gigantycznych puzzli ekologicznych oraz gry przestrzenne.
    W kwietniu w akcji weźmie udział ok. milion osób. Do tej pory zgłosiło się aż 350 samorządów i 4000 szkół i przedszkoli, głównym elementem akcji jest pisanie tematycznych listów przez młodych ludzi do dorosłych. W 2013 roku tematyka listów dotyczy   gospodarki odpadowej i recyklingu.
    Akcji na terenie całego kraju towarzyszyć będą m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Na wydarzenia będą zapraszane media. Wybrane listy zostaną wysłane do publikacji w gazetach. Zorganizowane zostanie ich czytanie w radiu i telewizji. Dodatkowo przeprowadzone będą happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.
    Akcja organizowana jest pod patronatem Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej. Partnerem strategicznym: są Lasy Państwowe. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Brand Morning. Partnerzy biorący udział w akcji to Urzędy Miast: Warszawy, Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Fundacja EkoRozwoju, Koalicja Klimatyczna, Fundacja Zielonej Ligi, Dalkia Warszawa, MPO Warszawa, Galeria Sfera. Kampanię wsparł także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.
Dodatkowe informacje: Wojciech Owczarz – Fundacja Ekologiczna ARKA, tel. (+48) 609 267 020, w.owczarz@fundacjaarka.pl Jakub Wojtachnio – WPR, tel. (+48) 505 507 501, jakub.wojtachnio@w-pr.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partnerzy Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”

W dniu 1 marca 2013r. odbyło się coroczne spotkanie Partnerów Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”. Spotkanie prowadzili Pan Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy oraz Pani Agnieszka Kozłowska-Korbicz, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska. Na wstępie Dyrektor L. Drogosz przedstawił  prezentację (dostępną poniżej w załączniku) nt. działań podejmowanych przez m.st. Warszawa w roku 2012 na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska i klimatu poprzez podnoszenie efektywności energetycznej, promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii, odnawialnych źródeł energii i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz działań planowanych do podjęcia przez Miasto w roku 2013 w ww. zakresie, a także współpracy z Partnerami Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”. Następnie Przedstawiciele Partnerów przedstawili  informacje podsumowujące działania, które były realizowane przez nich w roku 2012 oraz plany związane z działaniami, które będą realizowane w roku 2013. Na zakończenie spotkania wręczono Partnerom Certyfikaty Partnera dla Klimatu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących Partnerów:

1.    Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce
2.    Ambasada Królestwa Danii w Polsce
3.    Centrum Edukacji Obywatelskiej
4.    Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
5.    Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa
6.    Dalkia
7.    Fundacja Nasza Ziemia
8.    Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
9.    Fundacja Ekologiczna Arka
10.    Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
11.    Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
12.    Klub Gaja
13.    Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
14.    Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
15.    Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
16.    PricewaterhouseCoopers  Polska  Sp. z o.o.
17.    Polski Związek Firm Deweloperskich
18.    UNDP - Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
19.    Związek Miast Polskich

 

Zdjęcia z agendy spotkania Partnerów Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” znajdują się w galerii.

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Miejsce spotkania Partnerów Platformy „Partnerstwo dla Klimatu” Dane adresowe:
Plac Zamkowy 6
Warszawa

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Działania podejmowane przez m.st. Warszawę w 2012 r.
    (plik: partnerstwo_dla_klimatu_-_1_03_2013.pdf, rozmiar pliku: 983.24 KB)
    Pobierz