Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Kalendarz imprez 2013

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 25 Lutego, 2013 - 14:59, test

Kalendarz Imprez na 2013 w ramach Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”

Światowy  Dzień  Wody - 23 marca 2013
Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie 22 marca i ustanowiony został w 1992 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy weźmie udział  w organizowanym w dniu 23 marca przez MPWiK pikniku, w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, którego celem jest szerzenie wiedzy nt. znaczenia wody poprzez edukację ekologiczną mieszkańców stolicy.

Godzina dla Ziemi - 23 marca 2013
„Godzina dla Ziemi” to ogólnoświatowa inicjatywa zorganizowana po w celu przeciwstawienia  się zmianom klimatu. Akcja ta polega na wyłączeniu świateł na jedną godzinę zarówno przez osoby prywatne, firmy, ale także miasta, gdzie wygaszane są iluminacje spektakularnych budynków. Wyłączenie świateł na jedną godzinę przez ludzi na całym świecie jest jednym z najgłośniejszych jak dotąd komunikatów opinii publicznej skierowanym do polityków w sprawie pilnej potrzeby podjęcia globalnych działań przeciwko zmianom klimatu. Organizatorem akcji w Warszawie jest Fundacja WWF Polska we współpracy z Biurem Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, jako komórka koordynująca działania w mieście.

Finał IV edycji konkursu „Energia kontrolowana” -  4 - 5 kwietnia 2013
Celem Konkursu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz kontrolowaniem jej zużycia. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  składa się z trzech etapów, podczas których zostanie sprawdzona wiedza na temat wykorzystania alternatywnych źródeł energii w kontekście ochrony środowiska naturalnego.
Głównym organizatorem Konkursu jest firma Promar Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Obecnie Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Chorzów i Katowice. W tej edycji Konkursu nad zakresem merytorycznym czuwa Politechnika Warszawska, a m.st. Warszawa jest partnerem regionalnym Konkursu, do którego należy organizacja I i II etapu na terenie Warszawy oraz współudział w organizacji finału Konkursu, który odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2013 r. w Warszawie na  Politechnice Warszawskiej.

Akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi” -  Inauguracja 15 kwietnia 2013
Głównym elementem akcji  „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA wspieranej przez m.st. Warszawa, jest pisanie tematycznych listów przez młodych ludzi kierowanych do dorosłych. W roku 2013 tematyka listów dotyczyć będzie gospodarki odpadowej i recyklingu. Akcja ma wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z tzw. nową ustawą śmieciową. Pisanie listów przez młodych ludzi będzie poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem podejmą się prostych działań ekologicznych, a następnie ich opisy prześlą do Fundacji ARKA. W ten sposób dzieci będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych uczestników. Listy będą indywidualnymi pracami dzieci, ale zawierać mają proste informacje merytoryczne dotyczące działań, które w każdym domu można zrealizować, np. segregować śmieci. Akcji będą towarzyszyć m.in. konkursy, wystawy najciekawszych listów, a także działania zewnętrzne, tj. pisanie listów w przestrzeni publicznej. Na wydarzenia będą zapraszane media. Wybrane listy zostaną wysłane do publikacji w gazetach. Zorganizowane zostanie ich czytanie w radiu i telewizji. Dodatkowo przeprowadzone będą happeningi, wystawy, pochody edukacyjne, instalacje, zbiórki surowców i akcje sprzątania.

Dzień Ziemi - 28 kwietnia 2013
Światowy Dzień Ziemi organizowany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej to największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady - proste zasady". Podczas Dnia Ziemi upowszechniane będzie właściwe postępowanie z elektroodpadami, uczestnicy zachęcani będą do segregowania oraz poinformowani o korzyściach z recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Tradycyjnie zostanie zorganizowana podczas festynu  wielka zbiórka elektrośmieci do przetworzenia w zamian za sadzonki i nasiona roślin ozdobnych.

Finał VIII Warszawskich Dni Recyklingu - 25 maja 2013
Coroczna impreza edukacyjna, organizowana od 2006r.  przez Urząd m.st. Warszawy. Głównym celem imprezy jest krzewienie wśród mieszkańców miasta idei selektywnej zbiórki surowców wtórnych i recyklingu. W czasie tej akcji mieszkańcy mogą wymienić surowce wtórne na zielone nagrody – sadzonki ziół, kwiatów drzew i krzewów. Miejscem imprezy będzie boczne boisko w Parku Agrykola w godzinach 10.00-17.00.

Piknik z Klimatem -  1 września 2013
Impreza organizowana corocznie w Warszawie w ostatnią niedzielę wakacji, wpisująca się w harmonogram warszawskich imprez. Wydarzenie to pozwala Partnerom Platformy  „Partnerstwo dla Klimatu” zaprezentować podejmowane działania, jak również zachęcić odwiedzających do refleksji nad tym, jakie znaczenie ma wpływ naszych nawet drobnych zachowań na zmiany klimatu, pokazując jednocześnie jak małe zmiany w naszym codziennym życiu mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2  do atmosfery. Podczas imprezy można również dowiedzieć się, co o zmianach klimatu myślą zaproszeni sławni goście i wziąć udział w licznych konkursach. W 2012 r. m.st. Warszawa przejęło od Ministerstwa Środowiska projekt „Partnerstwa dla Klimatu” i w bieżącym roku po raz drugi w ramach ww. projektu będzie organizowało „Piknik z Klimatem”, który jest głównym wydarzeniem w ramach działań podejmowanych przez Platformę.

Dzień bez samochodu -  22 września 2013
Warszawa bierze czynny udział w działaniach ekologicznych poprzez organizację  cyklicznej kampanii jaką jest Dzień bez samochodu.  Celem tej kampanii jest upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie mieszkańców do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie bez samochodu w mieście jest możliwe. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście.

Święto Drzewa  -  Inauguracja październik 2013
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 r. Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Program opiera się na lokalnej aktywności, zwłaszcza dzieci i młodzieży przy szerokim udziale społecznym, w tym samorządu. Organizatorem akcji jest Klub Gaja. Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy współorganizuje Inaugurację Święta Drzewa w Warszawie.
 
X Forum Operatorów Systemu i Odbiorców Energii i Paliw - październik / listopad 2013
 Celem organizowanych corocznie Forów jest wymiana doświadczeń i zacieśnienie partnerstwa pomiędzy dotychczasowymi i nowymi uczestnikami rynku energii, a w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa energetycznego miasta i zadowolenie odbiorców końcowych.  W Forach biorą udział przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych m.st. Warszawy, organów administracji rządowej i samorządowej, władz uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz korporacji zawodowych, a także przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw energetycznych z obszaru Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorem jest Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

Eliminacje i półfinał V edycji konkursu „Energia kontrolowana” - listopad 2013
Celem Konkursu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz kontrolowaniem jej zużycia. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  składa się z trzech etapów, podczas których zostanie sprawdzona wiedza na temat wykorzystania alternatywnych źródeł energii w kontekście ochrony środowiska naturalnego.
Głównym organizatorem Konkursu jest firma Promar Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Obecnie Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo kujawsko-pomorskie, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Chorzów i Katowice. W tej edycji Konkursu nad zakresem merytorycznym czuwa Politechnika Warszawska, a m.st. Warszawa jest partnerem regionalnym Konkursu, do którego należy organizacja I i II etapu na terenie Warszawy oraz współudział w organizacji finału Konkursu, który odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2013 r. w Warszawie na Politechnice Warszawskiej.

Konferencja COP19 w systemie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) -  11-22 listopada 2013
Konferencje COP to najważniejsze światowe wydarzenia poświęcone polityce klimatycznej, na której zapadają kluczowe ustalenia w obszarze polityki klimatycznej. Delegaci z państw całego świata przyjadą do Warszawy, aby dyskutować o formułowaniu w ramach ONZ nowych instrumentów zapobiegających zmianom klimatycznym oraz ustalić nowe zobowiązań co do redukcji emisji gazów cieplarnianych i sposoby finansowania ich realizacji. Przy okazji Konferencji odbędzie się wiele dodatkowych spotkań i paneli  grupujących przedstawicieli m.in. świata nauki, miast i organizacji pozarządowych. Goszczenie COP19 będzie okazją do pokazania zagranicznym gościom naszego Miasta jako lokalnego lidera w dziedzinie polityki klimatycznej, ale także miejsca pełnego różnorodnych atrakcji dla turystów.

Badaj klimat z Programem GLOBE   2012-2014
Projekt ogólnopolski, którego część działań realizowana jest w Warszawie. Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem edukacyjnym, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 110 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 20.000 szkół badających problemy środowiska przyrodniczego oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością. W ramach Projektu w każdym roku zaplanowane są działania, takie jak np.: ogólnopolska konferencja dla nauczycieli, ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół wszystkich poziomów nauczania, warsztaty, seminarium wyjazdowe GLOBE GAMES dla młodzieży, publikacje edukacyjne i inne. Projekt dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW. Organizatorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna NA TROPIE ELEKTROŚMIECI  -listopad 2012-lipiec 2013
Projekt ogólnopolski, część działań przeprowadzona będzie w Warszawie. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie tematyki elektrośmieci, w tym m.in.:
- przekazanie wiedzy o tym, czym są elektrośmieci i jakie kategorie wyrzuconych urządzeń     elektrycznych lub elektronicznych należą do tej grupy;
- uświadomienie zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi wynikających z     niewłaściwego postępowania z elektrośmieciami;
- wykształcenie w społeczeństwie nawyku niewyrzucania elektrośmieci do kosza wraz z innymi odpadami;
- wykształcenie nawyku pozbywania się na bieżąco nieużywanych elektrośmieci;
- wykształcenie nawyku oddawania elektrośmieci do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) i powstrzymania się od samodzielnego demontażu.
W ramach Projektu zaplanowano wiele działań w tym m.in. ogólnopolski konkurs dla szkół gimnazjalnych, wystawy, kampanię w radiu PLUS, happening w Warszawie i inne.

Zaadoptuj rzekę
Ogólnopolski program edukacji ekologicznej, którego organizatorem jest Klub Gaja  realizowany będzie w szczególności przez placówki oświatowe, przy udziale społeczności lokalnych, instytucji i samorządów, również warszawskiego. W ramach programu planowane jest przedstawienie w Warszawie  wystawy edukacyjnej „Zaadoptuj rzekę”, przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej oraz udział w europejskim wydarzeniu BIG JUMP poświęconym aktywnej edukacji na rzecz czystych wód.