Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Poradnik odbiorcy gazu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:02, test

Poradnik odbiorcy gazu

 

1. Jakie muszą być spełnione warunki, aby można było przyłączyć podmiot do sieci gazowej i zawrzeć umowę sprzedaży gazu z przedsiębiorstwem gazowniczym? Czy odbiorca musi posiadać tytuł prawny do przyłączonego obiektu? 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie, umowy sprzedaży paliw z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru oraz posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego paliwa gazowe mają być dostarczane. 

Zgodnie z § 5 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1113), podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci, może wystąpić do przedsiębiorstwa gazowniczego o przedstawienie możliwości przyłączenia, na które powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 21 dni.

 

2. Czy Odbiorca gazu może odmówić podpisania protokołu kontroli wykonanej przez przedsiębiorstwo gazownicze? 

Zgodnie z art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), upoważnieni przedstawiciele przedsiębiorstwa zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych mogą wykonywać kontrole układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń; w tym celu przysługuje im prawo wstępu na teren kontrolowanej nieruchomości lub do pomieszczeń, przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń będących własnością przedsiębiorstwa gazowniczego, a także prac związanych z ich eksploatacją, naprawą, badaniem i dokonywaniem pomiarów, oraz prawo do zbierania i zabezpieczania dowodów naruszenia przez odbiorcę warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem gazowniczym. 

Zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75, poz. 866), odbiorca albo osoba przez odbiorcę upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy, a w odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnienia, kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

 

3. Czy zawieszenie dostawy gazu przez przedsiębiorstwo gazownicze do Odbiorcy paliwa gazowego na skutek odcięcia dopływu gazu po stwierdzeniu nieszczelności w wewnętrznej instalacji gazowej (położonej wewnątrz wspólnej nieruchomości) przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się kontrolą i remontami instalacji gazowych (na zlecenie jednego ze współwłaścicieli) oraz braku jej usunięcia, można traktować jako nieuzasadnione wstrzymanie dostaw paliw przez przedsiębiorstwo gazownicze?

Należy przyjąć, że osoba odcinająca dopływ gazu, jako prowadząca zarobkowo działalność gospodarczą w zakresie remontu instalacji gazowych (niewątpliwie posiadająca odpowiednie uprawnienia), miała rozeznanie, iż nie w pełni sprawna instalacja gazowa stwarzała możliwość zaistnienia wybuchu gazu. Natomiast doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do stanu technicznego, który wykluczałby potencjalną możliwość wybuchu gazu jest rzeczą współwłaścicieli wspólnej nieruchomości, w której znajduje się ta instalacja. Tym samym wobec braku technicznej sprawności wewnętrznej instalacji gazowej, za pośrednictwem której gaz mógłby być rozprowadzany do poszczególnych lokali, zaistniała sytuacja zbliżona do niemożności świadczenia w rozumieniu art. 475 § 1 Kodeksu cywilnego, zwalniająca przedsiębiorstwo gazownicze od odpowiedzialności. W świetle tego przepisu, "jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa". Wobec powyższego oraz faktu, iż odcięcia gazu nie dokonało przedsiębiorstwo gazownicze, brak szczelności wewnętrznej instalacji gazowej nie stanowi o odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu nieuzasadnionego wstrzymania gazu. Dostawa gazu do odbiorcy powinna być wznowiona przez przedsiębiorstwo gazownicze po usunięciu nieszczelności wewnętrznej instalacji gazowej przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia techniczne oraz po przekazaniu pozytywnych w tym względzie wyników do tego przedsiębiorstwa energetycznego.  

 

4. Czy Odbiorca paliwa gazowego ciekłego do celów grzewczych powinien być rozliczany za zużyte paliwo według taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki? 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przygotowują taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Tym samym przedsiębiorstwo dostarczające Odbiorcy paliwo ciekłe nie ma obowiązku przedkładać Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy dla paliw ciekłych, a wysokość cen za dostawę paliwa może ustalać z Odbiorcą na zasadach umowy cywilno-prawnej.

 

5. Jak prawidłowo powinny być rozliczone opłaty stałe w miesiącu, w którym następuje zmiana taryfy, wówczas gdy okresem rozliczeniowym, zgodnie z umową z przedsiębiorstwem gazowniczym, jest miesiąc kalendarzowy? 

W przypadku zmiany taryfy w trakcie okresu rozliczeniowego opłaty za dostawę paliw gazowych powinny być ustalane, o ile umowa nie stanowi inaczej, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania dotychczasowych i nowych stawek opłat. 

Opłata stała za usługę przesyłową stanowić powinna iloczyn mocy umownej (która dla danego okresu rozliczeniowego jest wielkością stałą) oraz sumy iloczynów: stawki opłaty stałej z taryfy dotychczasowej i ilości dni jej obowiązywania w okresie rozliczeniowym odniesionej do ilości dni w tym okresie oraz stawki opłaty stałej z taryfy nowej i ilości dni obowiązywania tej taryfy w okresie rozliczeniowym odniesionej również do ilości dni w tym okresie. 

6.Czy możliwe jest wstrzymanie dostaw gazu Odbiorcom zalegającym z opłatami za pobrany gaz? 

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1044) wprowadziła do art. 6 ust. 3a, zgodnie z którym przedsiębiorstwa energetyczne "...mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności". 

Z treści tego artykułu wynika, że najwcześniej przedsiębiorstwo gazownicze może wstrzymać dostawy gazu jeden miesiąc po upływie pierwotnie wyznaczonego terminu płatności, jednak pod warunkiem dopełnienia przez to przedsiębiorstwo wymogu dostarczenia pisemnego powiadomienia i wyznaczenia nowego terminu zapłacenia należności.

 

7. Kto, w myśl prawa energetycznego, jest Odbiorcą paliw gazowych? 

Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) odbiorcą jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. 

W przypadku domów wielolokalowych, każdy z właścicieli czy też użytkowników poszczególnych lokali (mieszkań) posiada umowy zawarte z odpowiednimi przedsiębiorstwami energetycznymi, dotyczące sprzedaży gazu i dotyczące sprzedazy energii elektrycznej - a zatem to on jest odbiorcą paliw gazowych i odbiorcą energii elektrycznej. 

Sprawa wygląda inaczej w przypadku ciepła (w budynku wielolokalowym). Umowę sprzedaży ciepła zawiera z przedsiębiorstwem energetycznym właściciel budynku lub zarządzający budynkiem. Jest nim zazwyczaj spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. W takiej sytuacji odbiorcą ciepła nie są lokatorzy budynku, a właśnie spółdzielnia czy wspólnota, która jest zobowiązana rozliczyć koszty ciepła dostarczonego do budynku. Wysokość opłat, pobieranych od lokatorów, powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez Odbiorcę (tj. np. spółdzielnię, wspólnotę) kosztów zakupu ciepła.

 

8.Czy w przypadku złej jakości gazu można domagać się od dostawcy zbadania paliwa gazowego przez niezależny ośrodek? 

Odbiorca ma taką możliwość zagwarantowaną przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1113). W razie zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanych paliw gazowych odbiorca może żądać wykonania badania ich jakości w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami. W myśl w/w rozporządzenia przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest do pokrycia kosztów badań oraz wypłacenia odbiorcy odszkodowania w wysokości ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliw gazowych.

 

9. Czy przedsiębiorstwo gazownicze może żądać od odbiorcy finansowania budowy lub rozbudowy sieci gazowej i nieodpłatnego przekazania jej na majątek przedsiębiorstwa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od odbiorcy budowy lub rozbudowy sieci energetycznej i nieodpłatnego przekazania jej na majątek tego przedsiębiorstwa.