Infrastruktura Energetyczna

Infrastruktura Energetyczna

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 2018

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 21 Listopada, 2018 - 10:50, m.grabowski

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 19.11.2018 r. nr 1799/2018 Warszawa,

 

Prezydent m.st. Warszawy

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy

 

 

Na podstawie art. 19 ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 roku poz. 755, 650, 685,1000,1356,1637)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy.

 

1.Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem wymienionego powyżej dokumentu w okresie od dnia 27 listopada do dnia 17 grudnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:30 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Biurze Infrastruktury, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (I piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy http://bip.warszawa.pl, ścieżka dostępu: https://bip.warszawa.pl > Biura urzędu > Biuro Infrastruktury (IN) > System informacyjny w zakresie energetyki > Projekty i Programy.

 

2. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 

3.W trakcie wyłożenia projektu uchwały oraz po tym okresie do dnia 28 grudnia 2018 r.
(dla przesyłek liczy się data nadania przesyłki np. stempla pocztowego) zbierane będą wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wymienionego powyżej projektu. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi z zaznaczeniem „Uwaga do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” należy składać do Prezydenta m.st. Warszawy na piśmie na adres Biura Infrastruktury, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać z podaniem nazwiska i pierwszej litery imienia osoby fizycznej albo nazwy i siedziby podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać, wskazując zapis projektu uchwały (paragraf, ustęp, punkt, numer tablicy, wiersza, kolumny), którego dotyczy uwaga. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi negujące wskazaną treść w projekcie mogą zawierać propozycję alternatywnego zapisu. Informacje są udzielane pod numerami: 022 44 33 622, 022 44 33 624, 022 44 33 627.

 

4. Rada m.st. Warszawy uchwalając założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe rozpatrzy jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................

GP-OR.0050.1799.2018

ZARZĄDZENIE NR 1799/2018 r.

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 19 listopada 2018 r.

 

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 19
ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755, 650, 685, 1000, 1356, 1637) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Wykłada się do publicznego wglądu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy obejmujący: projekt tekstu uchwały, załącznik tekstowy zawierający opis merytoryczny, załącznik binarny, w skład którego wchodzą tablice liczbowe zapisane w formacie pliku XLS.

2.Ustala się termin rozpoczęcia wyłożenia na dzień 27 listopada 2018 roku, termin zakończenia wyłożenia na dzień 17 grudnia 2018 roku.

 

§ 2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy będzie udostępniony do wglądu poprzez:

1) wyłożenie w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w Warszawie, przy
ul. Marszałkowskiej 77/79, I piętro w godzinach od 08:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,

2) na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.infrastruktura.um.warszawa.pl ścieżka dostępu: https://bip.warszawa.pl > Biura urzędu > Biuro Infrastruktury (IN) > System informacyjny w zakresie energetyki > Projekty i Programy nie później niż od dnia początku publicznego wyłożenia i nie krócej niż do dnia kończącego zbieranie uwag.

 

§ 3. Powiadomienie publiczne o wyłożeniu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy dokonane zostanie w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wywieszanego w siedzibach: Urzędu m.st. Warszawy i Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r.

 

§ 4. Powiadomienie publiczne o wyłożeniu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy dokonane zostanie ogłoszeniem, którego wzór ustala załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r.

 

§ 5.1. Ustala się zbieranie uwag zgłoszonych do Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy od dnia jego wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 28 grudnia 2018 r. włącznie. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

2. Uwagi zawierające dane identyfikujące zgłaszającego będą zbierane:

1) w sekretariacie Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79, I piętro bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty;

2) pod adresem poczty elektronicznej: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl.

 

§ 6. Opracowanie pomocniczego formularza wzoru zapisywania uwag oraz organizację listy zbiorczej zgłoszonych uwag, ich opisanie i proponowane rozpatrzenie powierza się Dyrektorowi Biura Infrastruktury. Formularz pomocniczy do składania uwag jest dostępny na stronie www.infrastruktura.um.warszawa.pl ścieżka dostępu: https://bip.warszawa.pl > Biura urzędu > Biuro Infrastruktury (IN) > System informacyjny w zakresie energetyki > Projekty i Programy.

 

§ 7. Lista zgłoszonych uwag zostanie opublikowana, przed skierowaniem do Rady m.st. Warszawy projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy, z propozycją ich rozpatrzenia, na stronie www.infrastruktura.um.warszawa.pl ścieżka dostępu: https://bip.warszawa.pl > Biura urzędu > Biuro Infrastruktury (IN) > System informacyjny w zakresie energetyki > Projekty i Programy.

 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.

 

§ 9.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

 

 

 

 

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

 

 

 

 

 ......................................................................................................................................................

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 19.11.2018 r. nr 1799/2018

 

 

Prezydent m.st. Warszawy

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy

 

Na podstawie art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685,1000,1356,1637)

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy

 

1.Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem ww. dokumentu w okresie od dnia 27 listopada do dnia 17 grudnia 2018 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:30 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Biurze Infrastruktury, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (I piętro) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy http://bip.warszawa.pl, ścieżka dostępu: https://bip.warszawa.pl > Biura urzędu > Biuro Infrastruktury (IN) > System informacyjny w zakresie energetyki > Projekty i Programy’

 

2. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

 

3. W trakcie wyłożenia projektu uchwały oraz po tym okresie do dnia 28 grudnia 2018 r.
(dla przesyłek liczy się data nadania przesyłki np. stempla pocztowego) zbierane będą wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wymienionego powyżej projektu. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi z zaznaczeniem „Uwaga do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” należy składać do Prezydenta m.st. Warszawy na piśmie na adres Biura Infrastruktury, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, lub w postaci elektronicznej na e-mail: Sekretariat.BI@um.warszawa.pl. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać z podaniem nazwiska i pierwszej litery imienia osoby fizycznej albo nazwy i siedziby podmiotu niebędącego osobą fizyczną. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać, wskazując zapis projektu uchwały (paragraf, ustęp, punkt, numer tablicy, wiersza, kolumny), którego dotyczy uwaga. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi negujące wskazaną treść w projekcie mogą zawierać propozycję alternatywnego zapisu. Informacje są udzielane pod numerami: 022 44 33 622, 022 44 33 624, 022 44 33 627.

 

4. Rada m.st. Warszawy uchwalając założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe rozpatrzy jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zarządzenie_wyłożenie
  (plik: 1799_1911_zarzadzenie_wylozenie.docx, rozmiar pliku: 26.98 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Obwieszczenie
  (plik: 1799_1911zal1_obwieszczenie.docx_.docx, rozmiar pliku: 24.43 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ogłoszenie
  (plik: 1799_1911zal2_ogloszenie.docx_.docx, rozmiar pliku: 24.28 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Założenia
  (plik: zalozenia_projekt_2018.11.19_uchwala.docx, rozmiar pliku: 14.91 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Zał tekstowy
  (plik: zalozenia_projekt_2018.11.19_zal.1_tekstowy.docx, rozmiar pliku: 445.57 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  03
  (plik: ss03.xlsx, rozmiar pliku: 33.08 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  04
  (plik: ss04.xlsx, rozmiar pliku: 275.8 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  05
  (plik: ss05.xlsx, rozmiar pliku: 386.46 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  06
  (plik: ss06.xlsx, rozmiar pliku: 363.12 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  07
  (plik: ss07.xlsx, rozmiar pliku: 660.72 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  08
  (plik: ss08.xlsx, rozmiar pliku: 228.48 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  09
  (plik: ss09.xlsx, rozmiar pliku: 5509.31 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  10
  (plik: ss10.xlsx, rozmiar pliku: 1082.12 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  11
  (plik: ss11.xlsx, rozmiar pliku: 6379.95 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  12
  (plik: ss12.xlsx, rozmiar pliku: 61.58 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  13
  (plik: ss13.xlsx, rozmiar pliku: 698.16 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  14
  (plik: ss14.xlsx, rozmiar pliku: 1566.56 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  15
  (plik: ss15.xlsx, rozmiar pliku: 68.69 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  16
  (plik: ss16.xlsx, rozmiar pliku: 20.75 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  17
  (plik: ss17.xlsx, rozmiar pliku: 460.53 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  19
  (plik: ss19.xlsx, rozmiar pliku: 57.56 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  20
  (plik: ss20.xlsx, rozmiar pliku: 161.81 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  22
  (plik: ss22.xlsx, rozmiar pliku: 63.34 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  24
  (plik: ss24.xlsx, rozmiar pliku: 230.65 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  25
  (plik: ss25.xlsx, rozmiar pliku: 58.69 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  26
  (plik: ss26.xlsx, rozmiar pliku: 141.3 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  29
  (plik: ss29.xls, rozmiar pliku: 2640 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  30
  (plik: ss30.xlsx, rozmiar pliku: 198.66 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  Formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_na_pismie.docx, rozmiar pliku: 12.92 KB)
  Pobierz